Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: (Αντι;)Συνταγματικές λύσεις σε περίοδο κρίσης

Βασίλειος Νάιντος, Προπτυχιακός Φοιτητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Σήμερα, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της παράκαμψης της Βουλής, ως του κατά κανόνα κύριου παράγοντα της νομοθετικής λειτουργίας, και της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος). Μάλιστα το 2012 εκδόθηκαν 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έναντι 67 τυπικών νόμων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ακριβώς ο προσδιορισμός της αρμοδιότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας για έκδοση πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ.1Σ) και ο τρόπος άσκησής της το έτος 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − seven =