Το 16ο Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και ο διάλογος των δικαστών

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ.-Δ.Ν.

Στη μελέτη αυτή, αφού, προεισαγωγικά, προσεγγίζεται η έννοια του συνταγματικού πλουραλισμού και του διαλόγου των δικαστών, αλλά και της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου και της συνταγματικής ταυτότητας των κρατών μελών, εξετάζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του 16ου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και ο διάλογος των δικαστών, με το οποίο προβλέφθηκε η έκδοση γνώμης εκ μέρους του Ε.Δ.Δ.Α., επί ζητημάτων αρχής που συνέχονται με την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης και των πρωτοκόλλων της, κατόπιν υποβολής αιτήματος ενός εκ των ανωτάτων δικαστηρίων των συμβαλλόμενων κρατών που έχουν κυρώσει το Πρωτόκολλο.

Προδημοσίευση από το περιοδικό “ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ”, τεύχος 4/2019