ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

Α. Μονογραφίες/ Συστηματικά έργα

Βενιζέλος Ευ., (2002). Το αναθεωρητικό κεκτημένο. Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 197 επ.
Κική Γ., (2003). Η ελευθερία των οπτικοακουστικών μέσων (υπό το πρίσμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001). Αθήνα – Θεσσαλονίκη. Σάκκουλας, σ. 108 επ.
Κοντιάδης Ξ., (2002). Ο νέος συνταγματισμός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001. Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 245 επ.
Παπαδοπούλου Λ., (2009). Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο: το ζήτημα της «υπεροχής». Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 492-533.
Τζέμος Β., (2006). Ο «βασικός μέτοχος». Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
Χρυσόγονος Κ., (2006). Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Έκδοση Γ΄. Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, σ. 313-315.
Β. Μελέτες/ Γνωμοδοτήσεις
Αλιβιζάτος Ν., (2001). Το Σύνταγμα ως άλλοθι. Αναθεώρηση και διαπλοκή σε του ίδιου, Ο αβέβαιος εκσυγχρονισμός και η θολή συνταγματική αναθεώρηση. Αθήνα. Πόλις, σ. 213 επ.
– (2004). Σύνταγμα & «διαπλοκή» – Συμβολή στην ερμηνεία της (νέας) παρ. 9 του άρθρου 14 Σ. ΔίΜΕΕ/1, σ. 16-30.
Ανθόπουλος Χ., (2001). Ραδιοτηλεόραση και Συνταγματική Αναθεώρηση. ΔτΑ, σ. 385 επ.
– (2006). Το ασυμβίβαστο των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης πριν και μετά το νέο άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος σε Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Τόμος Α΄. Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 313-366.
Βενιζέλος Ευ., (2005). Οι εγγυήσεις πολυφωνίας και διαφάνειας στα ΜΜΕ κατά το άρθρο 14§9 – Οι κανόνες ερμηνείας του Συντάγματος και οι σχέσεις Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου. ΝοΒ, σ. 424-442.
Γιαννακόπουλος Κ., (2008). Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και την κοινοτική έννομη τάξη. ΕφημΔΔ/5, σ. 733 επ. (και ιδίως 746).
Γιαννακόπουλος Κ./ Δελλής Γ., (2002). Σχετικά με τη συμβατότητα των διατάξεων του άρθρου 14 παρ. 9 εδ. ε΄, στ΄ και ζ΄ Συντ. και του ν. 3021/2002 με το κοινοτικό δίκαιο – Γνωμοδότηση. Αδημοσίευτη.
Κασιμάτης Γ., (2003). Το ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων του ιδιοκτήτη, του εταίρου, του βασικού μετόχου ή του διευθυντικού στελέχους επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες ιδιότητες προσώπων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων ή προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών του δημοσίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Γνωμοδότηση. ΤοΣ/2, σ. 295-310.
Κονδύλης Δ., (2006). Σχέση Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου. ΕφημΔΔ/1, σ. 7-9.
Κοντιάδης Ξ., (2001). Η οριοθέτηση της σχέσης πολιτικής εξουσίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Πλουραλισμός και διαφάνεια στο επικοινωνιακό σύστημα κατά τα άρθρα 14 και 15 του νέου Συντάγματος σε Δ. Τσάτσου/ Ευ. Βενιζέλου/ Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Το νέο Σύνταγμα. Αθήνα-Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 265 επ.
(2002). Ασυμβίβαστο δραστηριότητας στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης και των δημοσίων συμβάσεων. ΔτΑ/14, σ. 497 επ.
– (2006). Πεδία έντασης του Συντάγματος με το ευρωπαϊκό νομικό σύστημα. Δικαιοπολιτική προσέγγιση ενόψει της εν εξελίξει συνταγματικής αναθεώρησης. ΤοΣ, σ. 1078 επ.
Κοντιάδης Ξ./ Συνοδινός Χ., (2007). Ο «βασικός μέτοχος» και η νέα αιτιολογημένη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Σκέψεις για τα όρια της σύμφωνης με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνείας. ΕφημΔΔ/4, σ. 412-420.
Κοτσίρης Λ., (2005). Η λογική των ορισμών – Ένα παράδειγμα: «βασικός μέτοχος είναι». ΔΕΕ, σ. 379 επ.
Κουτούπα – Ρεγκάκου Ευ., (2005). Οι νόμοι περί βασικού μετόχου και η απόφαση του ΔΕΚ της 03.03.2005 στην υπόθεση Fabricom. ΔηΣΚΕ/1, σ. 20-24.
Μανιτάκης Α., (2003). Η συνταγματικότητα της νομοθετικής απαλλαγής από το «ασυμβίβαστο» του άρθρου 14 παρ. 9 εδ. στ΄ του Συντάγματος των «συζύγων» και των «συγγενών», εφ’ όσον αποδείξουν την οικονομική τους αυτοτέλεια – Γνωμοδότηση. ΤοΣ/2, σ. 311-323.
Μπάλτα Ευ., (2006). Η αρχή της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις. ΔηΣΚΕ/1-3, σ. 80-90 (και ιδίως 80-87).
Παπαδημητρίου Γ., (2007). Η συνταγματική εγγύηση του κοινοτικού κεκτημένου. www.proeuro.gr.
Παπακωνσταντίνου Α., (2005). Βασικός μέτοχος και κοινοτικό δίκαιο: οι παρενέργειες μιας ad hoc συνταγματοποίησης. Εφαρμογές ΔΔ, σ. 457 επ.
Σιούτη Γ., (2004). Μέτοχοι μετόχων τηλεοπτικών σταθμών και πόθεν έσχες – Γνωμοδότηση. ΔίΜΜΕ/2, σ. 174 επ.
Σπηλιωτόπουλος Ε./ Τσάτσος Δ./ Σπυρόπουλος Φ./ Κοντιάδης Ξ., (2002). Περί των συζύγων και των συγγενών ως παρένθετων προσώπων κατά το άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος και το ν. 3021/2002 – Γνωμοδότηση. Αδημοσίευτη.
Σπυρόπουλος Φ., (2000). Ειδικές εκφάνσεις της οικονομικής ελευθερίας (Η πρόταση αναθεώρησης σχετικά με την καταπολέμηση της διαπλοκής). ΤοΣ, σ. 1147 επ.
Συνοδινός Χ., (2004). Ασυμβίβαστο μεταξύ ΜΜΕ και επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν δημόσιες συμβάσεις και ζήτημα συμβατότητάς του με το κοινοτικό δίκαιο. ΔηΣΚΕ/1, σελ. 15-27.
Τζέμος Β., (2006). Η τέταρτη νομοθετική εκδοχή του «βασικού μετόχου» μεταξύ «Σκύλας» (Ευρωπαϊκό Δίκαιο) και «Χάρυβδης» (Σύνταγμα). ΔηΣΚΕ/1-3, σ. 53-67.
Τσεβάς Α., (2004). Το ασυμβίβαστο του «βασικού μετόχου» μεταξύ ελευθεριών της επικοινωνίας και κοινοτικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων. ΔίΜΜΕ, σ. 232 επ.
Χαραλάμπης Δ., (2004). Σκέψεις σχετικά με τα ζητήματα της διαφάνειας, τις «Ασυμβίβαστες Ιδιότητες» και τον «Βασικό Μέτοχο». ΔίΜΜΕ/1, σ. 31-40.
Γ. Αρθρογραφία/δημοσιεύσεις στον τύπο
Αλιβιζάτος Ν., (2001). Τα αδιέξοδα μιας ανέξοδης πλειοδοσίας. «Τα Νέα». 10/02/2001.
– (2005). Ο βασικός μέτοχος και οι αφανείς κυβερνητικές επιδιώξεις. «Τα Νέα». 10/01/2005.
Ανθόπουλος Χ., (2004). Η έννοια του ασυμβιβάστου στα ΜΜΕ. «Έθνος της Κυριακής». 17/10/2004.
– (2004). Ποιος φοβάται την ελευθερία της πληροφόρησης; «Το Βήμα». 14/11/2004.
– (2004). Νομοθετούν ερήμην του Συντάγματος. «Έθνος». 12/12/2004.
– (2005). Το σύνδρομο του αυταρχικού λαϊκισμού. «Έθνος της Κυριακής». 23/01/2005.
– (2005). Το ευρωπαϊκό δίκαιο και ο νόμος περί «βασικού μετόχου». «Ημερησία». 09-10/04/2005.
– (2005). Επιλεγόμενα στον βασικό μέτοχο. «Ημερησία». 05-06/11/2005.
Ελευθεριάδης Π., (2006). Ο φαύλος κύκλος της ανοχής στη διαφθορά. «Βήμα της Κυριακής». 22/01/2006.
Καστριώτης Δ., (2004). Χρήμα και ασυμβίβαστο. «Η Καθημερινή». 17/10/2004.
Κόκκινος Β., (2005). Όταν αγνοούνται τα αυτονόητα. «Η Αξία». 23/04/2005.
Κοντιάδης Ξ., (2004). «Θεσμικές» αστοχίες για τη διαπλοκή. «Έθνος της Κυριακής». 07/11/2004.
– (2004). Αντίλογος στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τον «βασικό μέτοχο». «Ημερησία». 20-21/11/2004.
– (2004). Αντισυνταγματικό και ανεφάρμοστο. «Έθνος». 12/12/2004.
– (2009). Το τέλος του «βασικού μετόχου». «Έθνος». 27/01/2009.
Μανιτάκης Α., (2005). Ευρωσύνταγμα και βασικός μέτοχος. «Ελευθεροτυπία». 13/05/2005.
Μάνος Στ., (2000). Η διαπλοκή στο Σύνταγμα. «Τα Νέα». 20/10/2000.
Μουζέλης Ν., (2000). Το εξουσιαστικό σύνδρομο των μέσων ενημέρωσης. «Το Βήμα». 15/10/2000.
Παπαδημητρίου Γ., (2005). Συνταγματικά ανάδελφοι; «Το Βήμα». 03/04/2005.
(2005). Ο βασικός μέτοχος και η επιστολή Σάουμπ. Ταπεινοί και καταφρονεμένοι της Ευρώπης. «Βήμα της Κυριακής». 04/12/2005.
Παπασπύρου Ν., (2004). Τα αδιέξοδα του «βασικού μετόχου». «Ημερησία». 27-28/11/2004.
Παυλόπουλος Π., (2003). Έργα διαπλοκής των κυβερνήσεων Σημίτη. «Η Καθημερινή». 01/06/2003.
Στάγκος Π., (2009). Η επιστροφή στο προσκήνιο του «βασικού μετόχου». «Το Βήμα». 14/01/2009.
Σωτηρέλης Γ./ Δημητρόπουλος Π., (2004). Καταπολέμηση της διαπλοκής και ΜΜΕ. «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία». 07/11/2004.
Τζέμος Β., (2005). Ο βασικός μέτοχος ζει. «Ελευθεροτυπία». 11/11/2005.
(2006). Προαπαιτούμενα για μια χρήσιμη αναθεώρηση. «Ελευθεροτυπία». 11/02/2006.
– (2006). Χρονικά όρια στην εκδίκαση των υποθέσεων και ισόκυρο Συντάγματος και Συνθηκών. «Ελευθεροτυπία». 20/04/2006.
Τσακυράκης Σ., (2005). Βασικός παραλογισμός. «Τα Νέα». 29/03/2005.
Τσουκαλάς Κ., (2000). Το θέατρο σκιών με τη διαπλοκή. «Το Βήμα». 15/10/2000.
– (2003). Διαπλοκή, θεσπισμένη και αθέσπιστη. «Το Βήμα». 29/07/2003.
Χαραλάμπης Δ., (2005). Γιατί ο νέος νόμος είναι «ασυμβίβαστος» με τη λογική. «Βήμα της Κυριακής». 02/01/2005.
– (2007). Ας τελειώνουμε με το «βασικό μέτοχο». «Το Βήμα της Κυριακής». 25/03/2007.
Χρυσόγονος Κ., (2005). Οι σκοπιμότητες και η προκάλυψη. «Το Βήμα». 17/04/2005.
Ψυχογιός Δ., (2001). Ο μύθος και η αλήθεια για τα «διαπλεκόμενα». «Το Βήμα». 04/02/2001.
– (2001). Ο φόβος του «διαπλεκόμενου». «Το Βήμα». 18/02/2001.
Δ. Παρατηρήσεις στη νομολογία
1. στην παραπεμπτική ΣτΕ 3242/2004
Ανθόπουλος Χ., (2006). Το ασυμβίβαστο των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης πριν και μετά το νέο άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος σε Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001. Τόμος Α΄. Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 313-366 (και ιδίως 345 επ.).
Αντωνίου Θ., (2005). Η απόφαση του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχέση Κοινοτικού και Συνταγματικού Δικαίου – Μερικές σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 3242/2004 για τον βασικό μέτοχο. Εφαρμογές ΔΔ, σ. 29 επ.
Αρναούτογλου Φ., (2005). Συμβούλιο της Επικρατείας και ευρωπαϊκά δικαστήρια. ΝοΒ, σ. 1977-1982 (και ιδίως 1978).
Βενιζέλος Ευ., (2005). Οι εγγυήσεις πολυφωνίας και διαφάνειας στα ΜΜΕ κατά το άρθρο 14§9 – Οι κανόνες ερμηνείας του Συντάγματος και οι σχέσεις Συντάγματος και κοινοτικού δικαίου. ΝοΒ, σ. 424-442 (και ιδίως 435-438).
Γεραπετρίτης Γ., (2005). Το Σύνταγμα και ο δικαστής: μια αέναη διαλεκτική σχέση – Σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 3242/2004 και 3243/2004 του ΣτΕ για τον «βασικό μέτοχο». ΝοΒ, σ. 443-458.
Συνοδινός Χ., (2005). ΜΜΕ και κοινοτικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων. ΔηΣΚΕ/3, σ. 322-327.
– (2005). ΣτΕ 3242/2004: «επιβολή» της υπεροχής του εθνικού Συντάγματος ή bras de fer μεταξύ εθνικού και κοινοτικού Δικαστή; ΔίΜΜΕ/1, σ. 34-55.
2. στην (Ολ.) ΣτΕ 3670/2006
Βενιζέλος Ευ., (2008). Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου. Έκδοση Β΄. Αθήνα – Κομοτηνή. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, σ. 218 επ.
– (2008). Ερμηνευτικός σχετικισμός, δικονομικοί καταναγκασμοί, δογματικές αντιφάσεις και πολιτικά διλήμματα στη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχέση εθνικού Συντάγματος και ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου – Η «παραδειγματική» λειτουργία της ΣτΕ (Ολ.) 3670/2006 για το άρθρο 14 παρ. 9 Σ. ΕφημΔΔ/1, σ. 85-101.
Βλαχόπουλος Σ., (2007). Συνταγματικό και ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο σε σχέσεις έντασης. Ευρωπαίων Πολιτεία, σ. 708-717.
Κουκούλη – Σπηλιωτοπούλου Σ., (2007). Από την απόφαση ΣτΕ (Δ΄) 3242/2004 στην απόφαση ΣτΕ (Ολ.) 3670/2006: το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι «συνταγματικές» αρχές της έννομης τάξης ΕΚ/ΕΕ. ΕφημΔΔ/3, σ. 290-304.
Τζέμος Β., (2007). Παρατηρήσεις: το ασυμβίβαστο του άρθρου 14 παρ. 9 του Συντάγματος από το ΣτΕ προς το ΔΕΚ. ΤοΣ/2, σ. 601-608.
3. στις προτάσεις του γενικού εισαγγελέα M. PoiaresMaduroκαι στην προδικαστική απόφαση του ΔΕΚ C-213/07, Μηχανική Α.Ε. κ ΕΣΡ, Υπουργού Επικρατείας
BernardE., (2009). Critères de sélection qualitative des marchés publics, Europe/63, σ. 21.
Γέροντας Α., (2008). Η νομολογιακή περιπέτεια του βασικού μετόχου. Η απόφαση ΣτΕ 3670/2006 της Ολομέλειας και της 16.12.2008 του ΔΕΚ (υπόθεση C-213/07). ΤοΣ, σ. 942-993.
Καραϊσκάκη Κ., (2009). ΔΕΚ: υπεροχή της κοινοτικής Οδηγίας επί του εθνικού Συντάγματος ή η υπέρτατη πρόκληση για τον εθνικό δικαστή – Ανάγκη επανακαθορισμού της ιεραρχίας των κανόνων στην Ευρώπη. Εφαρμογές ΔΔ/ΙΙ, σ. 717-750.
Le Berre C., (2009). Chroniques – Secteur public. Concurrences : revue des droits de la concurrence/1, σ. 211-213.
McGowanD., (2009). Exclusion of Bidders on Grounds of Holding Media Interests: Michaniki AE v Ethniko Simvoulio Radiotileorasis and Ipourgos Epikratias (C-213/07). Public Procurement Law Review, σ. NA79-NA82.
Σκουρή Κ., (2009). Παρατηρήσεις. ΔηΣΚΕ/3, σ. 64-66.
Σταμέλος Χ., (2009). Συμβάσεις δημοσίων έργων, κοινοτικό δίκαιο και ελληνικό δίκαιο προσαρμογής (βασικός μέτοχος επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης). Ευρωπαίων Πολιτεία, σ. 200-204.
Συνοδινός Χ., (2009). Παρατηρήσεις. ΘΠΔΔ/5, σ. 623-630.
Τζέμος Β., (2008). «Βασικός Μέτοχος» – Αρχή της Αναλογικότητας σημειώσατε 2. ΔίΜΜΕ/4, σ. 536-539.