Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιτωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης». Ν. 4060/2012 (ΦΕΚ Α’ 65/22.03.2012)


Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε. Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιτωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης». Ν. 4060/2012 (ΦΕΚ Α’ 65/22.03.2012)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η, από 14 Μαρτίου
2012, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχε−
δίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας,
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό−
τητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και πα−
ροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας
Σύμβασης», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 55 Φύλλο
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει
ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι−
ευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής
Δημοκρατίαs, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστω−
τικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της
Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπο−
γραφή της Κύριας Σύμβασης»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγμα−
τος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί το Σχέδιο της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίαs, του Ελληνικού Τα−
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της
Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή χρηματοδοτικής
ενίσχυσης στην Ελλάδα, έως το συνολικό ποσό των
109,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου ακολούθως
να υπογραφεί η Σύμβαση στις 15 Μαρτίου 2012 και να
εκταμιευθεί η πρώτη δόση στις 19 Μαρτίου 2012 και να
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της
Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με τα
παραρτήματά της.
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματο−
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνι−
κής Δημοκρατίαs, ως δικαιούχου κράτους − μέλους, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος, με
τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»
(“Master Financial Assistance Facility Agreement”) για την
παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, έως το συνολικό
ποσό των εκατόν εννέα δισεκατομμυρίων και εκατό
εκατομμυρίων (109.100.000.000) ευρώ, με σκοπό την οι−
κονομική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος − μέλος μέσω
του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 12ης
Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονομικών των κρατών −
μελών της ζώνης του ευρώ, μαζί με τα παραρτήματά
της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα παραρτήματα στην
αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων
αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα,
προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη.
Άρθρο 2
Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
1. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο−
δότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και
να υπογράψει τη Σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο
1, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν αναγκαίες
τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευ−
κρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με το
προηγούμενο άρθρο.
2. Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελ−
λάδος και τον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ., η εξουσιοδότηση
να εκπροσωπήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος και το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντιστοίχως,
και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο
άρθρο 1, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν
αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών
ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται
με το προηγούμενο άρθρο.
3. Η ισχύς της Σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο
1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα
τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζεται σε αυτήν. Με
μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών η Σύμβαση μετά
την υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη,
διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση.
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
ν. 4046/2012 (Α΄ 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε
να ισχύει ο ν. 4046/2012, εδάφιο ως εξής:
«Παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξου−
σιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπι−
στωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την ως άνω
Σύμβαση.»
Αναρτάται σε pdf