Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Νομικών  για Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις
Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου Τεχνικής Υποστήριξης  με τίτλο «Υποστήριξη της λειτουργίας της Μονάδας Παρακολούθησης
Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων  (ΜοΚΕ)» μετά από σχετική έγκριση του ΑΣΕΠ, το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ) προτίθεται να απασχολήσει μέχρι πέντε νέους συνεργάτες, με μορφή σύμβασης μίσθωσης έργου, για το έτος 2013 και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασής τους, στο αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών ενισχύσεων. Η παροχή των υπηρεσιών δεν θα υπερβαίνει τις 120 ώρες μηνιαίως.
Οι υποψήφιοι πρέπει:

να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής·να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα· ενισχύσεωνειδική εμπειρία στα αντικείμενα των δημοσίων συμβάσεων ή κρατικών και επαρκώς μία δεύτερηνα γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά)·
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αίτηση με σχετικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ (kdeod@cieel.gr)

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Απριλίου 2013

περισσότερο συναφή με τις προκηρυσσόμενες θέσεις, θα κληθούν σε συνέντευξη.

Η παρούσα πρόσκληση είναι συνέχεια προηγούμενης πρόσκλησης του ΚΔΕΟΔ (Σεπτέμβριος 2011). Όσοι, κατά συνέπεια, είχαν ήδη αποστείλει αίτηση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, μπορούν να αποστείλουν είτε απλή ενημέρωση στο ΚΔΕΟΔ είτε επικαιροποιημένο βιογραφικό  τους σημείωμα.να έχουν καλή γνώση Η/Υ.μέχρι την. Όσων υποψηφίων τα προσόντα κρίνονται