Η υποχρέωση επίδοσης της φορολογικής προσφυγής στη διοίκηση από τον προσφεύγοντα, εντός ορισμένης προθεσμίας, επί ποινής απορρίψεως του ασκηθέντος ενδίκου βοηθήματος, ως απαράδεκτου: Παρατηρήσεις στη ΣτΕ 761/2014

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, ΔΝ-Πρωτοδίκης ΔΔ

Στην υπ’ αριθμόν 761/2014 απόφαση του ΣτΕ το δικαστήριο με μία πολυεπίπεδη, από συνταγματική, μεθοδολογική και συντακτική άποψη, απόφαση, προέβη, αφενός μεν σε έλεγχο συνταγματικότητας, με κανόνα αναφοράς την αρχή της ισότητας των διαδίκων, του άρθρου 27 του ν.3900/2010, με την οποία τέθηκε ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης της προσφυγής επί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, η επίδοση επικυρωμένου αντιγράφου του δικογράφου της, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης της προσφυγής, αφετέρου σε σύμφωνη με το Σύνταγμα και προσαρμοσμένη προς το Σύνταγμα ερμηνεία της ίδιας διάταξης, αναδεικνύοντας με εναργή τρόπο, τα εργαλεία, τις μεθόδους και τις τεχνικές του δικαστή κατά την άσκηση του παρεμπίπτοντος ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων, τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται ακόμη και στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης.