Παρατηρήσεις στη ΔΕΕ, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-293/12 (Digital Rights Ireland Ltd.) και C-594/12 (Seitlinger κλπ.), Απόφαση της 8ης Απριλίου 2014

της Κωνσταντίας-Χριστίνας Π. Λαχανά, Υπ. ΔΝ. ΑΠΘ, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ
Κατά την έκδοση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (για την υποχρεωτική προληπτική διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών) σημειώθηκε υπέρβαση των επιβαλλόμενων από την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ορίων υπό το πρίσμα των άρθρων 7,8 και 52 παρ.1 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γεγονός που την καθιστά ανίσχυρη. 
 
(Προδημοσίευση από το περιοδικό ΤοΣ 1-2/2014)
 
Διαβάστε το κείμενο της απόφασης και των Παρατηρήσεων επ' αυτής στο pdf.