Κώστας Χρυσόγονος, Πολιτειολογία – Το κράτος ως μορφή οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, εκδ. Σάκκουλα 2016