ΔΕΕ Τμήμα Μείζ. Σύνθεσης C 617/10, Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson, 26.02.2013 [Η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις]

με σχόλιο Στέργιου Κοφίνη, Πάρεδρος Δ.Δ., ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Υπ.Δ.Ν.

(αναδημοσίευση από: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2013/1, 93επ) Εθνικό δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η πρόβλεψη δύο χωριστών διαδικασιών, μιας διοικητικής και μίας ποινικής, για την επιβολή κυρώσεων ποινικής φύσης για την ίδια πράξη φορολογικής παράβασης, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ε.Ε., αντίκειται στην αρχή ne bis in idem του άρθρου 50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πάντως οι εναπομένουσες κυρώσεις είναι αποτελεσματικές, ανάλογες των παραβάσεων και αποτρεπτικές.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × three =