Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης – Συγκριτική προσέγγιση

Αλέξανδρος Πασιατάς, Δικηγόρος, ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου, ΔΠΘ

Σε ένα δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος η άσκηση εξουσίας σημαίνει την ταυτόχρονη ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους των κυβερνώντων, καθώς και την παράλληλη αποδοχή της ευθύνης που τους βαραίνει για όλες τις πράξεις και τις παραλείψεις τους. Η ευθύνη των μελών της Κυβέρνησης ανάγεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του συνταγματικού δικαίου.

Στην παρούσα μελέτη, που αποτελεί διπλωματική εργασία, εξετάζεται καταρχάς η τριμερής διάκριση της ευθύνης στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Η πρόσληψη αυτή συγκρίνεται με εκείνη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη Γαλλία, σε δύο διαφορετικά πολιτικά συστήματα. Από τη συγκριτική αυτή προσέγγιση ο συγγραφέας επιχειρεί να συνάγει συμπεράσματα και να εισαγάγει μία διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης. Γεννιέται ειδικότερα το ερώτημα μήπως πρέπει να εισαχθούν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα κάποια από τα στοιχεία άλλων πολιτικών συστημάτων ή να αξιοποιηθούν οι μέθοδοί τους, που θα μπορούσαν να επιφέρουν αλλαγές στο θέμα του θεσμού της ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης.