Ηλίας Κουβαράς, Η Διοικητική Δικαιοσύνη ως δικαιοτελεστική λειτουργία -Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης, Νομική Βιβλιοθήκη 2015 (568 σελ., πρόλογος Θ.Φορτσάκη)

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

Ο όρος δικαιοτελεστική λειτουργία περιγράφει τη συνεργασία μεταξύ εκτελεστικής και δικαστικής λειτουργίας για την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων. Στην εγχώρια θεωρητική συζήτηση, το πρόβλημα της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων αντιμετωπίζεται στα πλαίσια της προβληματικής της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης. Η μελέτη αυτή, μέρος της διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα, εκτιμά την προσέγγιση αυτή ως ανεπαρκή και στοχεύει στην ανανοηματοδότηση του ρόλου του διοικητικού δικαστή, ως εγγυητή της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Μεταξύ των προβληματικών που αναπτύσσονται στη μελέτη περιλαμβάνονται:

            -Η διαδικασία για την υλοποίηση της συμμόρφωσης της Διοίκησης

            -Ο μηχανισμός των Τριμελών Συμβουλίωντου Ν.3068/2002

            -Τα όρια του δεδικασμένουως έκταση των υποχρεώσεων της Διοίκησης

            -Η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου

            -Η αντιμετώπιση του ζητήματος της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων στις ξένες έννομες τάξεις

Ιδιαίτερα χρήσιμο για τον πρακτικό εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου είναι ότι στη μελέτη συστηματοποιείται το σύνολο της συναφούς νομολογίας του ΣτΕ, των ΤΔΔ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα Πρακτικά και οι Αποφάσεις των Τριμελών Συμβουλίων του Ν. 3068/2002 των δικαστηρίων αυτών, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο συμμόρφωσης, ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο δικαστικής προστασίας (ακυρωτικές-ουσιαστικές διαφορές, προσωρινή δικαστική προστασία κλπ.), αλλά και το ειδικότερο πεδίο διαφορών (υπαλληλικές, περιβαλλοντικές κλπ.).

Το δίκαιο που διέπει τη συμμόρφωση της Διοίκησηςσυνιστά ένα ειδικό διοικητικό δίκαιο, στο μέτρο που συγκροτείται από νομολογιακά διαμορφωμένους κανόνες και αρχές, οι οποίοιαποκλίνουν από αυτούς που ρυθμίζουν την άσκηση το πρώτον διοικητικής αρμοδιότητας. Η κατανόησή του επιτρέπει στον δικαιωθέντα διάδικο να αξιοποιήσει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα εργαλεία της έννομης τάξης μας για την επίτευξή της.

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. IX

ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Σελ. XIII

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Σελ. XXVII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σελ. 1

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

 

Εισαγωγή-Παρουσίαση

Σελ. 11

Τμήμα I

 

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στην εγχώρια έννομη τάξη

 

Ενότητα Ι

 

Οι νομοθετικές επιλογές για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Διοίκησης

Σελ. 13

Υποενότητα Ι

 

Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/2002

Σελ. 15

§ Ι: Επί διαπλαστικού ενδίκου βοηθήματος (άρθρα 2 και 3)

Σελ. 15

Α. Το κανονιστικό προηγούμενο

Σελ. 15

1. Ένας ανεπαρκής μηχανισμός: Η «ειδική επιτροπή» του Ν 1470/1984

Σελ. 15

2. Ένα αναβαπτισμένο συνταγματικό έρεισμα

Σελ. 18

Β. Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/2002 και το ΠΔ 61/2004

Σελ. 22

1. Ο διττός ρόλος του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/2002

Σελ. 22

α. Η ελεγκτική αρμοδιότητα

Σελ. 25

β. Η κυρωτική αρμοδιότητα

Σελ. 27

2. Οι αρμοί της ρύθμισης

Σελ. 34

α. Το αντικείμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 34

β. Τα εμπλεκόμενα μέρη

Σελ. 40

ι) Η υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή

Σελ. 40

ιι) Ο νομιμοποιούμενος στην υποβολή αιτήματος: Η έννοια του ενδιαφερομένου

Σελ. 43

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Σελ. 49

 

 

§ ΙΙ: Επί καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου (άρθρο 4)

Σελ. 51

Α. Η αναγκαστική εκτέλεση ως δραστική μορφή συμμόρφωσης

Σελ. 52

1. Η διάκριση προς την υποχρέωση συμμόρφωσης εν ευρεία έννοια

Σελ. 52

2. Η διαδρομή για την εμπέδωση

Σελ. 55

α. Η νομολογιακή αναγνώριση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Δημοσίου

Σελ. 55

β. Η θετικοποίηση της αναγκαστικής εκτέλεσης υπό συνταγματικό έρεισμα

Σελ. 58

B. Το εκτελεστικό κεκτημένο σήμερα: μεταξύ νομοθετικής αντιμεταρρύθμισης και νομολογιακής αποκατάστασης

Σελ. 59

1. Ως προς τη δεκτική κατάσχεσης περιουσία

Σελ. 59

2. Ως προς το εύρος των εκτελεστών τίτλων

Σελ. 64

3. Ως προς τις δικονομικές προϋποθέσεις

Σελ. 67

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Σελ. 72

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Τα αναγκαία συμπληρώματα για την επίτευξη της συμμόρφωσης

Σελ. 75

§ Ι: Η ποινική και πειθαρχική ευθύνη

Σελ. 75

Α. Του αρμοδίου υπαλλήλου

Σελ. 75

Β. Του αρμοδίου Υπουργού

Σελ. 80

§ ΙΙ: Η αστική ευθύνη του Δημοσίου

Σελ. 82

Α. Ως συμπληρωματικό εργαλείο αποκατάστασης

Σελ. 83

Β. Ως μέσο πίεσης προς τον αρμόδιο υπάλληλο

Σελ. 89

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Σελ. 93

 

 

Ενότητα ΙΙ:

 

Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στον αστερισμό των νομικών εννοιών

Σελ. 96

Υποενότητα Ι

 

Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων

Σελ. 96

§ Ι: Διάκριση και ετεροπροσδιορισμός της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων

Σελ. 96

Α. Η διαπλαστική φύση των δικαστικών αποφάσεων ως αιτία της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 96

Β. Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με το δεδικασμένο

Σελ. 104

1. Οι όροι συνδρομής και οι συνέπειες των δύο εννοιών

Σελ. 104

2. Ο αντίλογος στη σύνδεση δεδικασμένου με την υποχρέωση προς συμμόρφωση

Σελ. 108

§ ΙΙ: Η έκταση του δεδικασμένου ως έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 111

Α. Τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένου

Σελ. 111

1. Προσδιορισμός με βάση το «διοικητικής φύσεως ζήτημα»

Σελ. 111

2. Προσδιορισμός με βάση το αντικείμενο της δίκης

Σελ. 114

Β. Οι αιτιολογίες της απόφασης ως άρρηκτο τμήμα του δεδικασμένου

Σελ. 118

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Η υποχρέωση συμμόρφωσης ως εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου

Σελ. 123

§ Ι: Η αποθετική συμμόρφωση (ως αρνητική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)

Σελ. 124

A. Η υποχρέωση παύσης εκτέλεσης της ακυρωθείσας πράξης

Σελ. 124

Β. Η απαγόρευση έκδοσης πράξης όμοιας με την ακυρωθείσας

Σελ. 126

§ ΙΙ: Η θετική συμμόρφωση ή συμμόρφωση υπό στενή έννοια (ως θετική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)

Σελ. 129

Α. Η στατική αποκατάσταση

Σελ. 131

Β. Η πλήρης ή δυναμική αποκατάσταση

Σελ. 135

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Σελ. 137

 

Τμήμα ΙΙ

 

Η πρόσληψη των κανονιστικών εργαλείων από τους εγχώριους θεσμούς: ανάδειξη και αυτοπεριορισμός

 

Ενότητα Ι

 

Η διαμόρφωση του περιεχομένου της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης από το Δικαστή

Σελ. 140

Υποενότητα Ι

 

Γενικό Μέρος

Σελ. 140

§ Ι: Ο πυρήνας: η αποκαταστατική διοικητική πράξη

Σελ. 140

Α. Ο ετεροπροσδιορισμός του περιεχομένου της

Σελ. 142

1. Από το είδος της ακυρωθείσας πράξης

Σελ. 142

α. Με βάση το χαρακτήρα της ακυρωθείσας

Σελ. 142

β. Επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας

Σελ. 145

2. Από το είδος της διαπιστωθείσας πλημμέλειας

Σελ. 148

α. Επί πλημμέλειας της αιτιολογίας

Σελ. 148

β. Επί τυπικής πλημμέλειας

Σελ. 154

Β. Το κρίσιμο νομικό καθεστώς

Σελ. 158

1. Ο κανόνας της αναδρομής στο χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας πράξης

Σελ. 158

α. Το περιεχόμενο και η έκταση του κανόνα

Σελ. 158

β. Προβληματισμοί και επιπλοκές

Σελ. 163

2. Η κάμψη του κανόνα

Σελ. 164

α. Στο οργανωτικό δίκαιο

Σελ. 164

β. Όταν το νεότερο νομοθέτημα δεν ανέχεται το παλαιό καθεστώς

Σελ. 167

§ ΙΙ: Η περιφέρεια της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 170

Α. Ως περιεχόμενο των υποχρεώσεων

Σελ. 170

1. Τα εγγενή όρια από το διοικητικής φύσεως ζήτημα

Σελ. 170

α. Στη μεθόριο του διοικητικής φύσεως ζητήματος

Σελ. 170

β. Η διοικητική δράση εκτός της υποχρέωσης

Σελ. 173

ι) H μεταβολή στο σύμπλεγμα νομικού πραγματικού

Σελ. 173

ιι) Μη επέκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης σε όμοιες πράξεις

Σελ. 177

2. Τα νομοθετικά όρια της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 182

α. Προληπτικά με in abstracto ρύθμιση

Σελ. 183

β. Κατασταλτικά – ως επέμβαση για τον περιορισμό των υποχρεώσεων της Διοίκησης

Σελ. 186

Β. Ως πεδίο δικαστικού ελέγχου

Σελ. 190

1. Τα όρια της αρμοδιότητας ελέγχου

Σελ. 190

α. Το ορόσημο της διακριτής διαφοράς

Σελ. 190

β. Η διαπλοκή των επιλαμβανόμενων δικαιοδοτικών σχηματισμών

Σελ. 193

2. Ο αυτοπεριορισμός των Τριμελών Συμβουλίων σε έλεγχο των «καταρχήν» πλημμελειών

Σελ. 195

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Σελ. 198

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Ειδικό Μέρος

Σελ. 203

§ Ι: Με βάση το είδος δικαστικής προστασίας

Σελ. 203

Α. Εκφάνσεις της ακυρωτικής δίκης

Σελ. 203

1. Επί ακύρωσης κανονιστικής πράξης

Σελ. 203

α. Η διαφοροποίηση με βάση το είδος του δικαστικού ελέγχου

Σελ. 203

β. Οι συνέπειες για τη Διοίκηση

Σελ. 206

2. Επί ακύρωσης παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

Σελ. 210

a. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων

Σελ. 210

β. Η αντιμετώπιση της εμμονής στην πνοε

Σελ. 213

3. Προς απορριπτικές αποφάσεις

Σελ. 216

α. Απορριπτικές ενδίκων βοηθημάτων

Σελ. 216

β. Απορριπτικές ενδίκων μέσων

Σελ. 221

Β. Στις ουσιαστικές διαφορές

Σελ. 223

1. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σελ. 223

α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγυητής της συμμόρφωσης της Διοίκησης

Σελ. 223

ι) Οι ιδιαιτερότητες των πράξεων-αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σελ. 223

ιι) Οι μαζικές διαστάσεις του φαινόμενου στο πεδίο του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σελ. 228

β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητίας της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 232

2. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

Σελ. 235

α. Φαινομενολογία και πεδία υποθέσεων

Σελ. 235

β. Το εύρος των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη δικαστική απόφαση

Σελ. 239

Γ. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας

Σελ. 244

1. Οι συνέπειες του ανασταλτικού αποτελέσματος

Σελ. 244

α. H ένταξη στην υποχρέωση συμμόρφωσης

Σελ. 244

β. Περιεχόμενο και έκταση

Σελ. 248

2. Πρόσφατες νομοθετικές επεμβάσεις για την περιστολή του

Σελ. 251

§ ΙΙ: Με βάση την κατηγορία διαφορών

Σελ. 255

Α. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης σε ζητήματα υπηρεσιακής καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλων

Σελ. 258

1. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεων

Σελ. 259

α. Η συνθετότητα των διοικητικών υποχρεώσεων

Σελ. 259

β. Η έκταση των υποχρεώσεων

Σελ. 262

2. Οι υπαλληλικές διαφορές ως αιχμή του δικαίου της συμμόρφωσης

Σελ. 265

α. Οι νομοθετικές επεμβάσεις

Σελ. 265

ι) Ο νομοθέτης αρωγός στη συμμόρφωση

Σελ. 265

ιι) Ο νομοθέτης περιστέλλων συμμόρφωση

Σελ. 267

β. Η νομολογιακή πρωτοπορία

Σελ. 268

Β. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης στο πεδίο του περιβάλλοντος

Σελ. 270

1. Επί διαφορών από περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειες

Σελ. 272

2. Επί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης

Σελ. 277

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Σελ. 283

 

 

Ενότητα ΙΙ

 

Η αντιμετώπιση της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τη Διοίκηση: μεταξύ αφομοίωσης και «μεταβολισμού» του διατακτικού των δικαστικών αποφάσεων

Σελ. 289

Υποενότητα Ι

 

Το πρόβλημα της εφαρμογής της απόφασης

Σελ. 289

§ Ι: Πηγές των δυσχερειών στην υλοποίηση της συμμόρφωσης

Σελ. 291

Α. Οι φυσικές επιπλοκές της ακύρωσης

Σελ. 291

1. Ως προς άλλες πράξεις

Σελ. 291

α. Η διαπλοκή των διοικητικών πράξεων στο νομικό κόσμο

Σελ. 291

β. Η Διοίκηση αντιμέτωπη με τη διαπλοκή των πράξεων

Σελ. 295

2. Ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα τρίτων

Σελ. 298

Β. Η διάστρωση της αιτιολογίας της απόφασης

Σελ. 303

1. Οι ασάφειες της αιτιολογίας

Σελ. 303

2. Επί συνδρομής πλείονων γνωμών

Σελ. 306

§ ΙΙ: Παράμετροι στην αντιμετώπιση

Σελ. 309

Α. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου

Σελ. 310

1. Μια διαδεδομένη αρχή στον ευρωπαϊκό χώρο

Σελ. 310

2. Οι εκφάνσεις της αρχής στην εγχώρια έννομη τάξη

Σελ. 313

Β. Το εφικτό της συμμόρφωσης

Σελ. 317

1. Αδικαιολόγητη παράλειψη

Σελ. 318

2. Δικαιολογημένη αδυναμία

Σελ. 321

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Σελ. 329

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Οι λύσεις της εγχώριας Διοίκησης

 

§ Ι: Το πεδίο δράσης της Διοίκησης

 

Α. Η φύση της λειτουργίας εφαρμογής της δικαστικής απόφασης

 

1. Η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ως πεδίο τομής δικαστικής και εκτελεστικής λειτουργίας

Σελ. 332

2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως αρωγός της Διοίκησης

Σελ. 337

Β. Η προσέγγιση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Σελ. 340

1. Τα πλεονεκτήματα και η συνεπής αξιοποίησή τους από το ΝΣΚ

Σελ. 340

2. Μια αναπόφευκτη αδυναμία: η διχογνωμία στις γνωμοδοτήσεις ως έκφραση των δυσκολιών

Σελ. 345

§ ΙΙ: Οι λύσεις στο πρόβλημα της συμμόρφωσης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

 

Α. Το ΝΣΚ ως ειδήμων εφαρμοστής της νομολογίας

 

1. Η κατανόηση πτυχών του διοικητικής φύσεως ζητήματος

 

α. Σε ακυρωτικές διαφορές

Σελ. 348

β. Σε διαφορές ουσίας

Σελ. 351

2. Η αποσαφήνιση των επιπλοκών στο πεδίο αιχμής των υπαλληλικών διαφορών

Σελ. 353

α. Επί διαδικασιών για την επιλογή υποψηφίων

Σελ. 353

β. Επί της δυναμικής αποκατάστασης του υπαλλήλου

Σελ. 357

Β. Το ΝΣΚ ως συνδιαμορφωτής/διαπλαστής της εφαρμοστέας λύσης

Σελ. 360

1. Μεταξύ πραγματισμού…

Σελ. 360

2. …και αναγνώρισης της αδυναμίας της Διοίκησης να συμμορφωθεί

Σελ. 364

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Σελ. 367

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

 

Εισαγωγή-Παρουσίαση

Σελ. 371

Τμήμα Ι

 

Η αναμόρφωση του συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: Τα εργαλεία του Γάλλου δικαστή και η μεταφορά τους στην εγχώρια έννομη τάξη

 

377

 

Ενότητα Ι:

 

Η αναβάθμιση της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων ως μέσο εξαναγκασμού της Διοίκησης

 

Υποενότητα Ι

 

Η εξουσία επιβολής χρηματικών κυρώσεων (astreinte) από το δικαστή στη γαλλική έννομη τάξη

 

§ Ι: Το περιεχόμενο της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων

Σελ. 382

§ ΙΙ: Η εξασφάλιση της καταβολής τους

Σελ. 389

Υποενότητα ΙΙ

 

Τα διδάγματα για την εθνική ρύθμιση

 

§ Ι: Αυξάνοντας τη δραστικότητα της χρηματικής κύρωσης: προληπτική απειλή επιβολής, αύξηση του ύψους της και σταδιακή κλιμάκωση

Σελ. 393

§ ΙΙ: Διευρύνοντας τις εγγυήσεις καταβολής της χρηματικής κύρωσης

Σελ. 397

 

 

Ενότητα ΙΙ

 

Η απονομή στο δικαστή μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση (injonction)

Σελ. 400

 

 

Υποενότητα Ι:

 

Η εξουσία έκδοσης από το Δικαστή injonction στη γαλλική έννομη τάξη

 

§ Ι: Η απονομή της εξουσίας

 

Α. Το πλαίσιο εισαγωγής της ρύθμισης

Σελ. 402

Β. Το περιεχόμενο της εξουσίας έκδοσης injonction

Σελ. 406

§ ΙΙ: Η συμβολή της injonction στην αναβάθμιση της δικαστικής προστασίας

 

Α. Η δραστικότητα του μέτρου

Σελ. 410

Β. Τα εγγενή όρια και οι επιπλοκές

Σελ. 414

 

 

Υποενότητα ΙΙ:

 

Η υιοθέτηση μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση στην εγχώρια έννομη τάξη

Σελ. 418

§ Ι: Προϋποθέσεις εισαγωγής της ρύθμισης

Σελ. 418

Α. Η καταλληλότητα του μέτρου

Σελ. 419

Β. Η αναγκαιότητα

Σελ. 420

Γ. Η stricto sensu αναλογικότητα του μέτρου: κριτήριο η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Σελ. 422

§ ΙΙ: Οι όροι άσκησης της εξουσίας από τον εγχώριο δικαστή

Σελ. 427

Α. Η διαταγή ως άμεση απόρροια της ακυρωτικής κρίσης

Σελ. 427

Β. Η στάθμιση κόστους- οφέλους (bilan co?ts-avantages) για την επιλογή της ενδεδειγμένης injonction

Σελ. 430

Συμπερασματικές Παρατηρήσεις

Σελ. 433

Τμήμα IΙ:

 

Σε αναζήτηση διαρθρωτικών λύσεων

 

Ενότητα Ι:

 

Η διεύρυνση των εξουσιών του διοικητικού δικαστή στα όρια της δικαστικής λειτουργίας

 

Υποενότητα Ι

 

Το διαχρονικό έλλειμμα δικαστικής προστασίας κατά την προσβολή παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας

Σελ. 435

§ Ι: Η υιοθέτηση ενός καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: Η γερμανική καταψηφιστική αγωγή

Σελ. 438

Α. Επί δέσμιας αρμοδιότητας

Σελ. 441

Β. Επί διακριτικής ευχέρειας

Σελ. 443

§ ΙΙ: Η συμβολή μιας καταψηφιστικής αγωγής στο έλλειμμα δικαστικής προστασίας

 

Α. Η υπεροχή σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης

Σελ. 445

Β. Η αληθής έκταση της συμβολής

Σελ. 447

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Τα μέσα εκτέλεσης του ιδιωτικού δικαίου ως πηγή έμπνευσης και σημείο σύγκρισης

Σελ. 449

§ Ι: Η καταδίκη του διοικητικού οργάνου σε δήλωση βουλήσεως

Σελ. 450

§ ΙΙ: Η απειλή χρηματικών κυρώσεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης

Σελ. 453

 

 

Ενότητα ΙΙ:

 

Η χορήγηση στο διοικητικό Δικαστή μιας εξουσίας υποκατάστασης στις πράξεις της Διοίκησης

 

Υποενότητα Ι

 

Συστήματα δικαστικής υποκατάστασης

Σελ. 455

§ Ι: Ένα υπαρκτό μοντέλο στον ευρωπαϊκό νότο

Σελ. 456

Α. Ιταλία: ο διορισμός ενός επιτρόπου πράξεων (commissario ad acta) στην θέση της Διοίκησης

Σελ. 456

Β. Ιβηρική: η έκδοση της διοικητικής πράξης από το ίδιο το δικαστήριο

Σελ. 458

§ ΙΙ: Το αμερικάνικο σύστημα

 

Α. Ο αμερικανός δικαστής σε ρόλο κοινωνικού αναμορφωτή: ιστορική διαδρομή και ειδικότερες πρακτικές

Σελ. 460

Β. Προβληματισμοί

Σελ. 464

1. Από δικαιοπολιτική άποψη

Σελ. 464

2. Από άποψη αποτελεσματικότητας

Σελ. 466

 

 

Υποενότητα ΙΙ

 

Η απονομή μιας εξουσίας υποκατάστασης στον Έλληνα δικαστή

Σελ. 468

§ Ι: Η απορριφθείσα εξουσία υποκατάστασης κατά την θέσπιση του Ν 3068/2002

Σελ. 470

§ ΙΙ: Οι όροι άσκησης μιας τέτοιας εξουσίας από το δικαστή

Σελ. 472

Α. Επί δέσμιας αρμοδιότητας

Σελ. 474

Β. Επί διακριτικής ευχέρειας

Σελ. 476

Γ. Επί ελλείψεως αιτιολογίας

Σελ. 478

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Σελ. 479

 

 

ΣΥΝΟΨΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Ι. Για μια ανανοηματοδότηση της υποχρέωσης συμμόρφωσης

Σελ. 481

1. Εκφάνσεις/απολήξεις και παράγοντες της δικαιοτελεστικής λειτουργίας

Σελ. 481

2. Αξιολόγηση και αμφισβήτηση του εγχώριου συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης

Σελ. 484

ΙΙ. Για μια αναβάθμιση της δικαιοτελεστικής λειτουργίας

Σελ. 486

Α. Το πεδίο δικαιοπλασίας του διοικητικού δικαστή εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

Σελ. 486

1. Προτάσεις σε επίπεδο Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης:

Σελ. 486

2. Προτάσεις σε επίπεδο δικαστικής απόφασης:

Σελ. 488

3. Προτάσεις σε επίπεδο συμπληρωματικών μέτρων:

Σελ. 490

B. Επεμβάσεις του Νομοθέτη

Σελ. 490

1. Προτάσεις επί της επιβολής χρηματικής κύρωσης:

Σελ. 490

2. Επί της απονομής στον διοικητικό δικαστή μιας εξουσίας διαταγών προς τη Διοίκηση

Σελ. 491

3. Αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαστικής προστασίας επί παρανόμων παραλείψεων της Διοίκησης

Σελ. 492

4. Επί της απονομής μιας εξουσίας υποκατάστασης

Σελ. 492

5. Ειδικότερες νομοθετικές παρεμβάσεις

Σελ. 493

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σελ. 495

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Σελ. 525

 

Καταχώρηση: 10-05-2016     Κατηγορία: ΒΙΒΛΙΑ    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 + seven =