Μεταρρυθμιστικές πολιτικές στη Δημόσια Διοίκηση με τις εγγυήσεις του ΑΣΕΠ. Ο στόχος της «απο-πολιτικοποίησης» και η θέσπιση Μητρώου Επιτελικών Στελεχών

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις εναλλακτικές εκδοχές της απο-πολιτικοποίησης αποδίδοντας έμφαση σε εκείνες που συνέχουν –με έναν ομολογημένο ή υπόρρητο τρόπο– το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα της σύστασης Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης,
που δρομολογήθηκε με την ψήφιση του ν. 4369/2016 (του λεγόμενου «Νόμου Βερναδάκη» για τη διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης). Ο Νόμος αυτός αποτελεί, από το ξέσπασμα της κρίσης και μετά, την πιο συστηματική απόπειρα σε νομοθετικό επίπεδο να θεσπιστούν διαδικασίες και εγγυήσεις απο-πολιτικοποίησης σε ολόκληρο
σχεδόν το φάσμα της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Για τον λόγο αυτό, συνιστά προνομιακό πεδίο για την ανίχνευση και την κριτική ανάλυση της σύγχρονης εκδοχής της απο-πολιτικοποίησης στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας μας.