Μ. Σαρηγιαννίδης, Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, εκδ Σάκκουλα 2009

βιβλιοκρισία: Χρήστος Ροζάκης

Μιλτιάδης Σαρηγιαννίδης, Eπ Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ΑΠΘ, Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών ως νομικό θεμέλιο, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 2009

Στο βιβλίο που έχει μονογραφικό χαρακτήρα, επιχειρείται μια αφήγηση της διεθνούς οργάνωσης με επίκεντρο τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, αρθρώνονται νομικές κρίσεις για τον θεμελιώδη χαρακτήρα του Χάρτη αλλά και τις εξουσίες και αρμοδιότητες που απονέμονται στον ΟΗΕ. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, υπάρχουν εναλλακτικοί και εφικτοί τρόποι για να γίνει κατανοητή η λειτουργία της διεθνούς έννομης τάξης, πέρα από την κλασσική αλλά παρωχημένη διακυβερνητική αφήγηση, η οποία αναπαράγει ακόμη και σήμερα τον κυρίαρχο ρόλο που κάποτε διαδραμάτιζε το κράτος στη δικαιοθετική οργάνωση και τη δικαιοδοτική διαχείριση των διεθνών σχέσεων. Αναπόφευκτα λοιπόν, ο Μ. Σαρηγιαννίδης βαδίζει στο πεδίο έντασης που δημιουργεί το ζήτημα της «υπεροχής», αφού απέναντι στο Σύνταγμα του κυρίαρχου Κράτους αντιπαραβάλλεται ο Χάρτης, και απέναντι στο Κράτος Δικαίου το Διεθνές Κράτος Δικαίου. Καθώς λοιπόν το ζήτημα της συνταγματοποίησης κανόνων, αρχών και κειμένων στο διεθνές επίπεδο συνιστά έναν χώρο χρόνιων δογματικών ερίδων, η ανάλυση του συγγραφέα, αναδεικνύει με σημείο αναφοράς τον Χάρτη του ΟΗΕ, την ανάγκη ανάπτυξης και μελέτης ενός νέου κλάδου: πρόκειται για το Διεθνές Συνταγματικό Δίκαιο, που ήδη θεραπεύεται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στο εξωτερικό.

Βιβλιοκρισία: Χρήστος Ροζάκης