Category Archives: ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων και οι προβολές του στο διεθνές δίκαιο

Ιωάννα Πέρβου, Φοιτήτρια Μ.Δ.Ε. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης (Δ.Π.Θ.), LL.M. (Cantab), MBA (ACT)

Το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων επανήλθε στο προσκήνιο με αφορμή τις πολεμικές επανορθώσεις για τη σφαγή του Διστόμου. Η παρούσα μελέτη εξετάζει το φαινόμενο των κυβερνητικών πράξεων εστιάζοντας στην ελληνική έννομη τάξη και θεωρία. Περαιτέρω, αναλύει τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στέκεται ιδιαίτερα στην εκτέλεση κατά αλλοδαπού δημοσίου και ερευνά τη σχέση που… Read More »

Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: (Αντι;)Συνταγματικές λύσεις σε περίοδο κρίσης

Βασίλειος Νάιντος, Προπτυχιακός Φοιτητής, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Σήμερα, παρατηρείται όλο και περισσότερο το φαινόμενο της παράκαμψης της Βουλής, ως του κατά κανόνα κύριου παράγοντα της νομοθετικής λειτουργίας, και της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξεων νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος). Μάλιστα το 2012 εκδόθηκαν 28 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου έναντι 67 τυπικών νόμων. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι ακριβώς… Read More »

Τα προνόμια του δημοσίου στη διοικητική δίκη

Κουφογιαννίδης Γ. Βασίλειος, Πάρεδρος Διοικητικού Πρωτοδικείου

O έλληνας νοµοθέτης έχει αποδώσει στο ∆ηµόσιο (και στα νοµικά πρόσωπα που εξοµοιώνονται µε αυτό) διάφορα ουσιαστικά, διαδικαστικά και δικονοµικά προνόµια τα οποία, στις δίκες όπου είναι διάδικος, το καθιστούν σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του ιδιώτη αντιδίκου του. Η έρευνα εστιάζει στα προνόµια που απολαµβάνει το ∆ηµόσιο στη διοικητική δίκη, δηλαδή στο πλαίσιο εκδίκασης διαφοράς… Read More »

Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ως μηχανισμός συγκέντρωσης του ελέγχου της συνταγματικότητας

Ευθυμία Παπαδοπούλου, Σπουδάστρια ΕΣΔΙ, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ. / Μαγδαληνή Σελβεσάκη, Δικηγόρος, Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Α.Π.Θ.

Οι αποφάσεις που έχει εκδώσει το ΑΕΔ για την άρση της αμφισβήτησης ως προς την ουσιαστική (αντι)συνταγματικότητα διάταξης τυπικού νόμου δεν ξεπερνούν, από το έτος έναρξης της λειτουργίας του έως και σήμερα, κατά μέσο όρο τη μία το χρόνο. Η στάση του Ειδικού αυτού Δικαστηρίου ως προς την κρίση του επί του παραδεκτού φαίνεται να… Read More »

Έγκλημα μίσους: Μια κριτική φεμινιστική προσέγγιση

Μαριάνθη – Ελένη Διαμαντοπούλου, Φοιτήτρια Νομικής ΑΠΘ

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια απόπειρα να σκιαγραφηθεί η έννοια του εγκλήματος μίσους, η οποία παίζει νευραλγικό ρόλο στην άσκηση πολιτικής στα σύγχρονα καπιταλιστικά κράτη, καθώς και μια κριτική προσέγγιση του θεσμού, τόσο μέσα από μια  συγκριτική ανάλυση της εφαρμογής του στο εξωτερικό, όσο και μέσα από την επιλεκτική παράθεση απόψεων της θεωρίας διεθνώς, που… Read More »

Gender identities and the experession of gendered self in the context of european law: the case of trans people

Dimitra Gamba, Graduate of Law School, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Prompted by the movie “boys don’t cry”, which was screened for the course “law and cinema” (Instructor: Lina Papadopoulou) and which deals with the true story of Bradon Teena, a female-to-male trans, this paper deals with the institutionalization of equal treatment and human rights in the european law and, in particular, the treatment of trans people by … Read More »

Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων

Δημήτρης Μεγρέμης-Στειακάκης

Διπλωματική εργασία ΠΜΣ «Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης», Τμήμα Νομικής ΑΠΘ.Η εργασία αποβλέπει στην παρουσίαση, ανάλυση και συνταγματική αξιολόγηση του νόμου 3023/2002 για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων τους, καθώς και του νόμου για τα οικονομικά του εκλογικού αγώνα στους Ο.Τ.Α. (ν. 3870/2010). Εκτός από την εξέταση της ευάριθμης νομολογίας, παρατίθεται συγκριτικά το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Γερμανίας και της Γαλλίας. Βασικός άξονας είναι η εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών για ισότητα των ευκαιριών των πολιτικών κομμάτων και για διαφάνεια στα οικονομικά τους. Έτσι, πέρα από το προκαταρκτικό ζήτημα των ουσιαστικών-ποιοτικών προϋποθέσεων για τη δυνατότητα ενός κόμματος να λάβει κρατική χρηματοδότηση, αναλύονται ο τρόπος κατανομής της και η επίδρασή της στην καρτελοποίηση του κομματικού ανταγωνισμού. Εξίσου σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις για τους ιδιωτικούς πόρους των κομμάτων, που μολονότι καλούνται να περιορίσουν την αθέμιτη αλληλεξάρτηση πολιτικής και οικονομίας, παρουσιάζουν κρίσιμες ατέλειες. Η εργασία, επίσης, πραγματεύεται τις ρυθμίσεις για την διαφανή οικονομική διαχείριση και την δημοσιότητα των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων. Τέλος, εκτενής αναφορά γίνεται στον τρόπο και την αποτελεσματικότητα με την οποία το κράτος ελέγχει τα δημοσιευόμενα οικονομικά στοιχεία και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις για οικονομικές παραβάσεις.

Το «Μνημόνιο» ως έκφανση συνταγματικής αλλοίωσης (fraude à la Constitution)

Χαράλαμπος Κουρουνδής, Υπ. Διδάκτορας Συνταγματικής Ιστορίας, Δικηγόρος

Στο άρθρο εξετάζεται η σχέση του «Μνημονίου» με τη μορφή του κράτους την οποία προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα. Αφού παρουσιαστούν οι προβλέψεις του «Μνημονίου» και οι εκτιμήσεις περί αντισυνταγματικότητάς τους, προτείνεται μία εκτίμηση του «Μνημονίου» ως έκφανσης αλλοίωσης του Συντάγματος, εφόσον πρόκειται για αλλαγή της μορφής του κράτους που αυτό ορίζει, από κοινωνικό κράτος δικαίου σε μία sui generis εκδοχή (νεο)φιλελεύθερου κράτους. Στο τέλος, γίνονται κάποιες προτάσεις ως προς τις εναλλακτικές κατευθύνσεις που διαμορφώνονται στην τρέχουσα συγκυρία.