Category Archives: Ευρωπαϊκό Σύνταγμα

Παρατηρήσεις στη ΔΕΕ, συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-293/12 (Digital Rights Ireland Ltd.) και C-594/12 (Seitlinger κλπ.), Απόφαση της 8ης Απριλίου 2014

της Κωνσταντίας-Χριστίνας Π. Λαχανά, Υπ. ΔΝ. ΑΠΘ, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ

Κατά την έκδοση της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (για την υποχρεωτική προληπτική διατήρηση των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών) σημειώθηκε υπέρβαση των επιβαλλόμενων από την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ορίων υπό το πρίσμα των άρθρων 7,8 και 52 παρ.1 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, γεγονός που την καθιστά ανίσχυρη.    (Προδημοσίευση από το περιοδικό ΤοΣ 1-2/2014)   Διαβάστε το κείμενο… Read More »

Οι τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, κράτη, πολίτες και λαοί: Θεσμικές καινοτομίες της Συνθήκης της Λισαβόνας

Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Έδρα Jean Monnet Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου και Πολιτισμού, Νομική Σχολή ΑΠΘ.

Η συζήτηση για την ύπαρξη ή μη ενός ‘δημοκρατικού ελλείμματος’ είναι πλούσια και η βιβλιογραφία πλέον αχανής. Η παρούσα μελέτη δε φιλοδοξεί να είναι τόσο μια συμβολή στη θεωρητική αυτή συζήτηση, όσο μία ‘ανάγνωση’ των οικείων διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας που αφορούν στην ειδικότερη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ως θεμελιώδους συνταγματικής αρχής, όπως αυτή… Read More »

H προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και η σχέση των δύο υπερεθνικών δικαστηρίων

της Ευγενίας Πρεβεδούρου, Αν Καθηγήτριας Διοικητικού Δικαίου, Νομική Σχολή ΑΠΘ

Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) είναι μια εξέλιξη με μακρά ιστορία. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΔΕΚ 2/94 (28.03.1996), λόγω έλλειψης αρμοδιότητας της Κοινότητας να νομοθετεί στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή να συνάπτει διεθνείς συνθήκες, δεν αρκούσε, ως νομιμοποιητική βάση της προσχώρησης,… Read More »

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση: Η νέα πρόκληση για τη δημοκρατία στην Ευρώπη

του Γιάννη Αγγέλου, Δικηγόρου, Υπ Διδ Πανεπιστημίου Αθηνών

Η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη που γνώρισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα από το «Μεγάλο Κραχ» του 1929. Εξ αρχής, αναζητήθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα τρόποι θεσμικής και νομοθετικής αντιμετώπισής της- ωστόσο, δεν αποτελεί novum η προσπάθεια αποφυγής μελλοντικών αστοχιών, μέσω της βελτίωσης των υπαρχόντων θεσμών ή της δημιουργίας νέων, τόσο σε ευρωπαϊκό,… Read More »

Η σταδιακή συνταγματοποίηση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως οντότητα διακριτή από την Κοινότητα, στον τρίτο πυλώνα της οποίας εντάχθηκαν οι τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Πριν από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, οι αποφάσεις για σημαντικά θέματα στους τομείς αυτούς, που εμπλουτίστηκαν και μετονομάστηκαν «Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και… Read More »

Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit: Νομική θεμελίωση της ασυμβατότητας της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ προς το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ με αναγωγή στα νομολογιακά προηγούμενα (stare decisis) του Δικαστηρίου του Στρασβούργου

Κωνσταντία-Χριστίνα Π. Λαχανά, Υπ. Διδάκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΠΘ

H μελέτη περιστρέφεται γύρω από την τεκμηρίωση της ασυμφωνίας της Οδηγίας 2006/24/ΕΚ (σχετικά με την υποχρεωτική προληπτική διατήρηση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων για εγκληματοκατασταλτικούς σκοπούς) προς το άρθρο 8 ΕΣΔΑ, εξαιτίας της μη πλήρωσης των τασσόμενων από τη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου κριτηρίων. Με μεθοδολογική πυξίδα τα στάδια μέσα από τα οποία διέρχεται η εκδίπλωση… Read More »

ΕΔΔΑ, Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου (15.01.2013)

Μετάφραση - επιμέλεια - σχόλιο: Αναστασία Πούλου, Υποψ. ΔΝ Χαϊδελβέργης, Υπότροφος Ιδρύματος «Αλ. Σ. Ωνάσης»

Στην υπόθεση Eweida και άλλοι κατά Ηνωμένου Βασιλείου, το ΕΔΔΑ εξέτασε τέσσερις προσφυγές Βρετανών υπηκόων, σχετιζόμενες με εκφάνσεις της θρησκευτικής ελευθερίας και με την απαγόρευση διακρίσεων στο χώρο εργασίας. Η απόφαση αποτελεί μια θετική εξέλιξη ως προς την ερμηνεία του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ (θρησκευτική ελευθερία), καθώς εγκαταλείφθηκε η αντίληψη πως η δυνατότητα παραίτησης ενός… Read More »

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια – Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

     Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί εννοιολογικά προς τη συμμετοχή του ατόμου σε μια συλλογικότητα. Με τη σειρά του, το «ανήκειν» σε μια κοινότητα ομοίων ολοκληρώνεται με τη συμπερίληψη και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Πράγματι, ο πυρήνας της ιδιότητας του πολίτη είναι εμπλουτισμένος με μια κοινωνική διάσταση. Δεν περιορίζεται μόνο στα… Read More »

ΔΕΕ Τμήμα Μείζ. Σύνθεσης C 617/10, Åklagaren / Hans Åkerberg Fransson, 26.02.2013 [Η εφαρμογή της αρχής ne bis in idem στις φορολογικές κυρώσεις]

με σχόλιο Στέργιου Κοφίνη, Πάρεδρος Δ.Δ., ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Υπ.Δ.Ν.

(αναδημοσίευση από: Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου 2013/1, 93επ) Εθνικό δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η πρόβλεψη δύο χωριστών διαδικασιών, μιας διοικητικής και μίας ποινικής, για την επιβολή κυρώσεων ποινικής φύσης για την ίδια πράξη φορολογικής παράβασης, που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της Ε.Ε., αντίκειται στην αρχή ne bis in idem του άρθρου 50 του Χάρτη… Read More »

Démocratie et citoyenneté européennes: quel avenir pour les peuples de l’Europe?

Iphigenia Kamtsidou, Professeur Assοciee de Droit Constitutionnel, Departement de Droit -Universite Aristote de Thessalonique

Εισήγηση στο συνέδριο «20Jahre nach den Verträgen von Maastricht. Die Europäische Union in der krise?» που διοργάνωσε το Ίδρυμα Rosa Luxembourg, στις10 και 11 Οκτωβρίου 2013 στο Potsdam. La crise souveraine a déclenché des politiques de l’U. E. qui dépassent largement le cadre juridique européen,  influencent l’exercice du pouvoir dans les États membres endettés et… Read More »